Miljøpolicy

Vi er med å skape en bærekraftig fremtid!

INam -Innovasjon Namdal tilbyr ulike konsulenttjenester til privat og offentlig sektor i Namdalen.
Vi hjelper også våre kunder med utvikling og omstilling.
Våre løsninger skal hjelpe kundene våre med å redusere klimafotavtrykket.
INam prøver å sikre at vår virksomhet er miljøvennlig og energieffektiv, men vi innser også at vår virksomhet kan påvirke miljøet.
Hensikten er å minimere klimapåvirkning og øke miljøbevisstheten.
INAM skal følge gjeldende miljølovgivning, regler, krav og standarder og hele tiden arbeide for å forbedre vårt miljøarbeid.
Vår ambisjon er å bli oppfattet som aktive og troverdige i alt vårt arbeid.

Bilde1

 

I alt INams arbeid skal FNs bærekraftsmål ligge til grunn. Alle ansatte med eksterne kontakter, som forretningspartnere, leverandører og kunder, forplikter seg til å samarbeide for å øke miljøbevissthet og redusere miljøpåvirkning i bruken av våre tjenester.

 

Målsetning:
INam vil fortsette å forebygge og minimere miljøpåvirkningen av vår virksomhet gjennom systematisk miljøarbeid og tilstrebe kontinuerlige forbedringer:

 • Internt: fokus på sikkerhet, miljø- og helsetilpasning av virksomheten.
 • Eksternt: for å redusere vårt klimaavtrykk i levering av våre tjenester.

Et systematisk miljøarbeid i INam innebærer:

 • Gjeldende lovverk og andre regler og forskrifter utgjør et minimumsnivå i INam sitt miljøarbeid.
 • Det foretas årlige evalueringer og revisjoner av INams miljøarbeid basert på gjeldende og eventuelle nye mål.
 • Ansatte skal gis mulighet til kursing eller videreutdanning for informasjon om miljølovgivning.
 • Daglig leder formulerer årlig konkrete mål for miljøarbeidet.

 

Miljøaspekter

INams miljøaspekter inkluderer følgende grunnleggende forpliktelser og initiativ:

 • Energi: Vi tilstreber så lavt energiforbruk som mulig. Fra de små tingene som å slå av lys, datamaskiner og skjermer når de ikke er i bruk til større ting som transport, arrangementer og større innkjøp. Vi sørger også for å bruke «grønn energi» (vann, vind og sol) så lenge det er mulig.
 • Gjenvinning: Vi resirkulerer alt som kan resirkuleres, som papir, papp, batterier, plast, elektrisk skrap m.m.
 • Kontorrekvisita: Vi unngår i størst mulig grad engangsartikler og velger miljøgodkjent kontorrekvisita og annet forbruksmateriell. Vi skriver kun ut dokumenter ved behov og vi bruker dobbeltsidig utskrift når det er mulig.
 • Transport: Alle ansatte prioriterer der det er mulig å bruke kommunikasjon med liten miljøbelastning, som kollektivtransport til og fra jobb i stedet for egen bil, videokonferanser istedenfor fysiske møter og e-post istedenfor vanlig post.
 • Innkjøp: Vi stiller rimelige og relevante miljøkrav til alle våre leverandører og tar miljøhensyn ved større investeringer, som for eksempel innkjøp av arbeids- eller kontorutstyr.

SMART miljøarbeid

Hvert mål for miljøarbeidet vårt bør være SMART, som betyr spesifikt, målbart, akseptert, realistisk og tidsbestemt. Det betyr konkrete formuleringer og mål som kan følges opp og evalueres. Målene revideres og tiltakene følges opp årlig. INam bruker Miljøfyrtårn sine standarder, og registrerer årlig sin virksomhet. INams styre informeres årlig om utviklingen av miljøarbeidet, og gir retningslinjer for det videre arbeidet.

wp-wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger

Vi lover deg god bedriftsutvikling med målbare resultater