Storsatsing på digital utvikling i regionens småbedrifter

Industri 4.0 vil bli et tilbud og satsing fra Namdalens innovasjonsselskap INAM AS

I løpet av de neste tre årene skal småbedrifter i Trøndelag få tilbud om et digitalt kompetanseløft gjennom storsatsingen Industri 4.0 Trøndelag.

I prosjektet skal innovasjonsmiljøene i regionen utvikle og gjennomføre bransjevise kompetanseforløp, slik at de minste bedriftene skal bli bedre i stand til å utnytte ny teknologi og kunne fortsette å være konkurranse- og levedyktige.

Les mer om prosjektet på Trøndelag Fylkeskommunes sider: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/digital-utvikling/nyheter/storsatsing-pa-digital-utvikling-i-regionens-smabedrifterstorsatsing/

Fakta om prosjektet

  • Det treårige mobiliserings-, modnings-, og kompetansehevingsprogrammet har fått navnet «Industri 4.0 Trøndelag – Digital transformasjon i små- og mikrobedrifter».
  • Prosjektet er at samarbeidmellom Trøndelag fylkeskommune, SIVA, Innovasjon Norge, FoU-miljø og næringshagene/inkubatorene i Trøndelag.
  • Prosjektet har et totalbudsjett på 13,9 millioner kroner. Tilbudet er et supplement til nasjonale ordninger.
  • Prosjekteier: Trøndelag fylkeskommune
Del på sosiale medier