Nasjonale krisetiltak

Regjeringen har lagt frem en rekke krisepakker til næringslivet den senere tiden. Her er en oversikt over noen av de sentrale nasjonale tiltakene.

 

Kontantstøtteordningen

Regjeringen foreslår en kontantstøtte til virksomheter som er rammet av korona. Forslaget fra regjeringen går ut på at staten skal dekke en del av de faste kostnadene for bedrifter som har hatt nedgang som følge av korona og smittevernstiltakene. Bedriftene som har krav på denne støtten må kunne dokumentere et fall i omsetningen på minst 30 prosent (20 prosent i mars). Ordningens omfang: 10-20 milliarder i måneden. Minstebeløpet vil ligge på kr 5000 i måneden og maksimalbeløpet er satt til 30 millioner kroner.

Bedriftene kan søke støtte her:

Kontantstøtteordningen

Frem til søknadsprosessen er på plass vil dette være en informasjonsside.

 

 

Tiltak for å hjelp gründere og oppstartsbedrifter

Stortinget har vedtatt en økning på 4,7 milliarder i lån og tilskudd til  oppstart- og vekstbedrifter, som Innovasjon Norge skal forvalte.

Stortinget har vedtatt følgende økte bevilgninger til Innovasjon Norge:  

 • 2,1 milliarder kroner til innovasjonstilskudd. Dette er tilskudd til utviklingsaktiviteter i små og mellomstore bedrifter som antas å ha stort markedspotensial. 
 • 500 millioner kroner til etablerertilskudd. Dette er tilskudd til gründere og oppstartsbedrifter med innovative forretningsidéer som har markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenkapital.  
 • 300 millioner kroner til rentestøtte for innovasjons- og risikolån. Dette gir Innovasjon Norge mulighet til å innvilge lengre rentefrie perioder for våre kunder. 
 • 50 millioner kroner til en ny tilskuddordning for private innovasjons- og gründermiljøer. Med private innovasjonsmiljøer menes for eksempel inkubatorer, co-working spaces og akseleratorer. 
 • En økning i rammen for innovasjonslån med 1,6 milliard kroner, til totalt 3 milliarder. Innovasjonslån kan brukes til å få nye løsninger ut i markedet, vekst og styrking av arbeidskapitalen.  
 • Økt tilskudd til Miljøteknologiordningen med 184,5 millioner kroner til totalt 750 millioner. Slike tilskudd går til å finansiere pilot- og demonstrasjonsanlegg for prosjekter innenfor miljøteknologi. 

Krisetiltak Innovasjon Norge 

 

Statsgarantert lån

Ordningen har en ramme på 50 milliarder og var utarbeidet for små og mellomstore bedrifter, men ordningen er nå utvidet til også å gjelde større bedrifter. Reglene blir stort sett de samme for alle bedrifter, men de større bedriftene kan få større lån, og må betale en større garantiprovisjon til staten.

Ordningen går ut på at bedrifter kan søke om statsgarantert lån hos sin bank, og dersom søknaden blir innvilget vil staten garantere for 90 prosent av lånet.

 

Ordningen kan benyttes av bedrifter som:

 • er i akutt likviditetsmangel som følge av Covid-19 utbruddet
 • er levedyktige under normale markedsforhold
 • ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019
 • ikke får ordinær finansiering i egen/andre banker
 • anses å kunne tilbakebetale lånet i løpet av 3 år (maks 12 måneder avdragsfrihet)

Les mer her: Statsgarantert lån

 

Rentestøttefond: 300 millioner kroner

Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

 

 

Det er en rekke flere enkelttiltak som er satt i verk/foreslått:

Lønnskompensasjon til permitterte

Støtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Forslag til ny tilskuddsordning skogplanting våren 2020:

Ny risikoavlastning for grøntprodusentene

Endringer i regelverk for investering og bedriftsutvikling i landbruket

 

Hele regjeringens liste finner du her: Nasjonale tiltak


Del på sosiale medier