Økt innovasjonsstøtte til namdalske bedrifter de neste 10 årene!

I dag publiserte SIVA, Statens Selskap for Industrivekst, hvilke selskaper som får det lokale ansvaret for å håndtere SIVAs programvirksomhet for de neste ti årene. INAM AS (Innovasjon Namdal) får det operative ansvaret for Næringshageprogrammet i Namdalen med 2,1 millioner kroner i årlig Innovasjonsstøtte til bedriftene.

Næringshageprogrammet er spesielt rettet mot små- og mellomstore bedrifter.  Programmets visjon er å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene.  Målet med programmet er å bidra til økt verdiskapning basert på regionale fortrinn, gjennom å legge til rette for utvikling av bærekraftige og omstillingsdyktige bedrifter. Næringshageprogrammet skal bidra til å skape levende lokalsamfunn, tilgang til kompetanse og vekst i hele Distrikts-Norge.

I Namdalen har INAM fått rollen som operatør av Næringshageprogrammet i perioden 2023-2032.  Gjennom Næringshageprogrammet vil regionen nyte godt av 2,1 millioner kroner i årlig Innovasjonsstøtte til små- og mellomstore bedrifter med vekstambisjon og omstillingsbehov i de neste 10 årene fremover. I tillegg kommer støtte gjennom inkubatorprogram, omstillingsprogram og andre virkemidler.

I tråd med verdiskapningsstrategien for Trøndelag fylkeskommune vil programmet ha særlig fokus på å bistå bedrifter som ser muligheter i nye markeder, bedrifter som ser potensiale gjennom digitalisering og ikke minst bedrifter som har behov for bærekraftig omstilling.  Bedrifter som ser muligheter for vekst og utvikling gjennom økt samarbeid og samhandling i verdikjeder, innen bransjer, eller på tvers av bransjer, vil også være svært aktuelle for Næringshageprogrammet.

Innovasjonsstøtte fra Næringshageprogrammet dekker deler av bedriftenes utviklingskostnader og kan bidra med kompetanse og ressurser som gjør at bedriftene velger å se på muligheter og omstillingsprosesser som de ellers ikke hadde vært i stand til.  Programmet tar høyde for å bistå mellom 60-80 bedrifter årlig i Namdalen.  For noen bedrifter er noen timers utviklingssamtaler, henvisninger og oppfølging tilstrekkelig for å løse bedriftenes behov. For andre er det aktuelt med mer omfattende strategiske omstillingsprosesser hvor alt fra styre til ansatte er involvert i lengre tid.

INAM bistår bedriftene med forretningsutvikling, prosess- og prosjektledelse. Selskapet kobler bedriftene til relevant kompetanse og nettverk og hjelper bedriftene med søknader om tilskudd og finansiering. Selskapet er partnerselskap i SIVA og medlem av Næringshagene i Norge og er en del av et stort nettverk med fagkompetanse på en rekke områder.  

INAM har 5 fast ansatte forretningsutviklere og prosjektledere og arbeider i tett samarbeid med øvrige innovasjonsmiljøer. Inam har kontor i InnovArena i Rørvik og i Namdalshagen i Namsos. Videre er selskapet representert gjennom samarbeid i Skogmo Industripark, Namsskogan Utvikling og med andre erfarne rådgivere. Videre samhandler selskapet tett med kommunal næringsutvikling, Næringsforeninger,  andre innovasjonsmiljøer i fylket, med virkemiddelapparatet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og ikke minst med ledende kompetanse- og FoU miljøer. 

Vi vil gjene også benytte anledningen til å gratulere de andre selskapene i Trøndelag som har fått tildelt operatøransvar for Næringshageprogram og Inkubatorprogram: Blått Kompetansesenter, Fremtidens Industri, Nasjonalparken Næringshage, Rørosregionen Næringshage, Tindved Kulturhage, 6AM, Acceletrator, Proneo og T:Lab. Sammen skal vi bidra til å styrke, omstille og utvikle bedriftene i Trøndelag.

Del på sosiale medier